A Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék története, tevékenysége

A Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék története az 1990-es évek elejére nyúlik vissza, amikor a Tanszék még a Széchenyi István Főiskola és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar közös oktatási intézetének szervezeti egységeként jött létre. Első vezetője Dr. Vörös Imre egyetemi tanár, egykori alkotmánybíró volt. A Széchenyi István Egyetem megalapítását kísérő átszervezések nyomán a Tanszék egy időre kettévált, s önálló nemzetközi jogi, illetve nemzetközi magánjogi tanszék működött. A két szervezeti egység története azonban a 2005. évi újraegyesülésnek köszönhetően ismét összefonódott, ekkor kapta szervezeti egységünk a Nemzetközi Köz- és Magánjogi Tanszék elnevezést, amely 2019-ben Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékre változott. A Tanszék vezetője Dr. Lamm Vanda egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, 2010-től Dr. Milassin László egyetemi docens, 2016-tól Dr. Glavanits Judit egyetemi docens.

A Tanszék igen szerteágazó oktatási tevékenységet végez, mivel - az általa gondozott tantárgyak jellegéből adódóan - nemcsak a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar képzési területein (jövő jogászainak alap- és doktori képzésében, az igazságügyi igazgatási valamint a munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapképzésben és a jogi asszisztens felsőoktatási szakképzésben) vállal tevékeny részt, hanem a Széchenyi István Egyetem egyéb szakjain (például a nemzetközi tanulmányok szakon, illetve a nemzetközi kapcsolatok szakon) folyó oktatási munkában is közreműködik. Emellett jelentős számú idegen nyelvű kurzust kínál az Egyetemre illetve Karra érkező Erasmus-hallgatók számára is. Tevékenységének sokszínűsége ellenére a Tanszék első és legfontosabb célkitűzése az, hogy valamennyi tantárgy esetében tartósan magas színvonalú képzést nyújtson az Egyetem nappali, levelezős és távoktatásos hallgatói részére.

E célkitűzés sikeres megvalósítását a Tanszék kiterjedt tudományos tevékenységet folytató, országosan és nemzetközileg egyaránt elismert elméleti, valamint kiválóan felkészült gyakorlati szakemberek bevonásával kívánja biztosítani. Ennek megfelelően, a Tanszék teljes munkaidőben foglalkoztatott munkatársainak mintegy négyötöde rendelkezik tudományos fokozattal, de a részfoglalkozású és az óraadó kollégák jelentős része is rendelkezik valamilyen tudományos minősítéssel. A Tanszék fiatal oktatói a Kar Doktori Iskolájában folytattak, illetve jelenleg is folytatnak PhD-tanulmányokat.

Az oktatás mellett, de részben annak tartósan magas színvonalát biztosítandó, a Tanszék különös hangsúlyt fordít a tudományos-kutatási tevékenységre is. Ezt bizonyítja többek között, hogy a tanszéki oktatók az elmúlt években számos hazai és nemzetközi kutatási programban vettek részt témavezetői vagy közreműködő kutatói státuszban. A teljesség igénye nélkül, a hazai programok között elsősorban a különféle OTKA és NKFP támogatással folyó kutatások, míg a nemzetközi programok közül a CENTROPE regionális együttműködési projekt, illetve az Österreichisches Institut für Europäische Sicherheit-tal kiépített gyümölcsöző szakmai kapcsolatok emelendők ki. Az oktatók kutatási eredményeit nagyszámú monográfia, tanulmánykötet, hazai és külföldi szakfolyóiratban elhelyezett tanulmány, illetve konferenciai előadás tartalmazza. Tudományos munkájuknak köszönhetően, a Tanszék munkatársai többször részesültek hazai és külföldi elismerésben, és számos ösztöndíjat nyertek el. Itt említendő meg, hogy a tanszéki oktatók több hazai és nemzetközi tudományos társaságban viselnek tagságot, vagy töltenek be vezetői tisztséget.

A Tanszék kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Évente több alkalommal fogad tekintélyes vendégelőadókat, de oktatói is gyakran tartanak külföldi intézményekben előadásokat. Rendszeres és visszatérő külföldi vendég többek között Frank Orton (volt svéd kisebbségi ombudsman, az Európa Tanács Rasszizmus és Xenofóbia-ellenes Bizottságának volt elnöke), Prof. Mamoru Sadakata (Nagoyai Egyetem), Prof. Christian Stadler (Bécsi Egyetem, Juridicum) és Prof. Wernhard Möschel (Tübingeni Egyetem). A felsoroltakon kívül a Tanszék vendégelőadója volt továbbá Prof. Michael Silagi (Göttingeni Egyetem), Dr. Manfred Scheich és Dr. Erich Hochleitner nagykövet (Ausztria), Mgr. Georg Schachinger (Reginalmanagement Burgenland), Jürgen Creuzig (European Council for MTR), Mgr. Carmen Gebhard (Österreichisches Institut für Europäische Sicherheit) és Prof. Masanori Kawano (Nagoyai Egyetem) is.

A tudományos munkába a Tanszék igyekszik bevonni a nemzetközi jog, a nemzetközi magánjog és az európai jog iránt érdeklődő hallgatókat is. A tehetséggondozás jegyében rendszeresen szervez külföldi tanulmányutakat (például az Egyesült Nemzetek Szervezetének bécsi központjába) és tudományos diákköri üléseket, valamint az intézményi és az országos diákköri versenyeken való részvételre ösztönzi a legkiválóbb hallgatói munkák szerzőit. A Tanszék nemzetközi kapcsolatai diákcserékre, külföldi részképzésre is lehetőséget biztosítanak.

Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék Eseménynaptára

EDT ülés 2023. június 16.
Szabó Péter Zsigmond munkahelyi vitája 2023. június 21. 15:00 - 16:00

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!